Tab Settings
Settings - Backtest Multiple EAs (Mix EAs)
#
EA
2 phút đọc
07/11/2023
120
0
0

Phần này dùng thiết lập chức năng Backtest nhiều EA trên nhiều Symbol và Timeframe khác nhau.

FXCE Giga version 4.0 trở lên hỗ trợ chức năng backtest nhiều EA đồng thời với cách setup đơn giản. Chỉ cần khai báo các tên cấu hình EA cần backtest vào bảng danh sách bên dưới trong phần Backtest Multiple EAs của tab Settings.

Có thể phân biệt 2 loại config sau:

  • Config chính (Main): là các config ngoài các thiết lập vào lệnh trong các tab Entry, Volume, Action, config này còn ghi nhận các thông tin cơ bản (tên config, Symbol và Timeframe để backtest) của config phụ trong phần Backtest Multiple EAs của tab Settings.
  • Config phụ (Sub): là các config được khai báo trong phần Backtest Multiple EAs của config chính.

Phần thiết lập này có các thông số sau:

  • Backtest All FX Sumbols: Khi chọn tick tùy chọn này Giga sẽ tự động thêm tất cả các Symbols trong Market Watch vào danh sách EA cần backtest bên dưới (áp dụng cấu hình EA của config chính cho tất cả các symbols với timeframe hiện tại).

  • Danh sách Backtest Multiple EA dùng khai báo các config phụ, sẽ có 3 cột thông tin chính:
    • EA Config Name: tên EA cần backtest
    • Symbol: tên sản phẩm cặp tiền / kim loại cần backtest
    • Timeframe: backtest trên khung thời gian nào.

Phần Backtest Multiple EAs chỉ khai báo trong config chính, các config phụ để trống.

Số lượng config phụ để backtest được khai báo trong phần Settings > Backtest Multiple EAs là không giới hạn, bạn có thể nhập bất kỳ, không hạn chế số dòng. Tuy nhiên, để tối ưu tốc độ thực thi backtest nhiều EA, bạn chỉ nên cho chạy tối đa 5 config EA bao gồm config chính và 4 config phụ được khai báo trong danh sách Backtest Multiple EAs trong tab Settings.

Config chính và các config phụ ngang cấp nhau, không phân cấp hay lồng nhau. Khi chạy backtest, Giga sẽ tự động đọc tuần tự cấu hình EA chính và các cấu hình EA phụ và thực thi lần lượt theo thứ tự được khai báo trong danh sách Backtest.

Để tránh sai sót và thuận tiện trong quá trình thiết lập các thông tin trong bảng danh sách EA cần backtest, Giga hỗ trợ click chuột hoàn toàn cho các thao tác Thêm, Xóa, chỉ cần chọn (không phải nhập tay).

Xem chi tiết cách thiết lập Backtest nhiều EA trên FXCE Giga (Backtest Mix EAs)

#FXCEGiga
#Giga Settings
#Trading Time
#Tab Settings
#Mix EAs
ic-comment-blueBình luận
#