Phần 1: Nhập môn
Bài 1.3: Thiết lập điều kiện so sánh trong FXCE Giga
#
EA
1 phút đọc
31/10/2022
2 008
0
0

icon-menu

Điều kiện so sánh

Việc cấu hình EA trên FXCE Giga không yêu cầu Trader biết ngôn ngữ lập trình. Tuy nhiên Trader cần hiểu việc chuyển đổi hệ thống giao dịch sang EA là việc thiết lập (tạo) các điều kiện vào lệnh. Đối với FXCE Giga thì đó là các điều kiện so sánh, các điều kiện này được thiết lập trong một bảng được gọi là Bảng Thiết lập Điều kiện. FXCE Giga sẽ tự động hóa và thực thi hệ thống giao dịch dưới dạng các điều kiện so sánh. Một điều kiện so sánh sẽ bao gồm vế trái (Left Operand) và vế phải (Right Operand), được so sánh với nhau thông qua toán tử so sánh (Comparison).

Ví dụ minh họa

Buy khi Giá đóng cửa trên đường EMA21

Trong tab Entry, chọn bảng điều kiện Buy (bấm vào tùy chọn Buy), và tạo dòng điều kiện mới.

  • Left Operand: Chọn Type là Candle;  Chọn Value là Close

  • Comparison: Chọn Operator là Greater

  • Right Operand: Chọn Type là Indicator; Chọn Name là MA(21)

Điều kiện Buy hoàn chỉnh sẽ như sau:

Sell khi Giá đóng cửa dưới đường EMA21

Trong tab Entry, chọn bảng điều kiện Sell (bấm vào tùy chọn Sell) và tạo dòng điều kiện mới.

  • Left Operand: Chọn Type là Candle;  Chọn Value là Close

  • Comparison: Chọn Operator là Less

  • Right Operand: Chọn Type là Indicator; Chọn Name là MA(21)

 Điều kiện Sell hoàn chỉnh sẽ như sau: 

📖 Ôn tập bài học trước: Bài 1.2: Mở file config EA có sẳn và thực thi EA 

📖 Khám phá bài học tiếp theo: Bài 2.1: Các thành phần của hệ thống giao dịch

 

#FXCEGiga
#Giga Course
#Compare Operator
ic-comment-blueBình luận
#