Definitions
Position / Closed Order Comment
#
EA
2 phút đọc
01/11/2023
40
0
1

Ý nghĩa các comment của lệnh được tạo từ FXCE Giga, có 2 loại Comment khi mở lệnh (Position) và lệnh đã đóng (Closed Order): 

Position Comment 

Sẽ có các tiền tố:

 • $E: lệnh được vào bằng tín hiệu từ tab Entry
 • V@: lệnh được vào sau khi đủ số lệnh Ảo - Virtual Order
 • Pd: Lệnh chờ được đặt từ tab Entry - Pending
 • ExP: Lệnh chờ được đặt từ tab Entry có thời gian hiệu lực - Expiration Pending
 • ExOvSLTP: Lệnh chờ được đặt từ action Martingale, sẽ hết hiệu lức khi giá vượt mức SL/TP.
 • D*CA: lệnh vào từ action DCA
 • DCA-H: lệnh Hedge vào từ action từ DCA
 • FO*MO: lệnh vào từ action FOMO
 • FO*CA: lệnh vào từ action FOCA
 • G*CIS: lệnh vào từ action I/E Signals
 • M*rt: lệnh vào từ action Martingale
 • M*rt|H: lệnh Hedge vào từ action Martingale
 • Rec*Hed: lệnh vào từ action Recover Hedge
Closed Order Comment 
 • ClosedByCGiga: Lệnh được đóng bởi thỏa điều kiện trong tab Close
 • ClosedBySGiga: Lệnh được đóng bởi các tùy chọn đóng lệnh của phần Close Trade trong tab Settings
 • ClosedBySMbGiga: Lệnh được đóng bởi chức năng đóng lệnh bằng Moblie của phần Close Trade trong tab Settings
 • ClosedBySRbGiga: Lệnh được đóng bởi chức năng Rollback trong của Close Trade trong tab Settings
 • ClosedBySMRGiga: Lệnh được đóng bởi chạm Max Risk của phần Risk Management trong tab Settings
 • ClosedBySMCGiga: Lệnh được đóng bởi đóng lệnh = tay/moblie của phần Close Trade trong tab Settings
 • ClosedByAGig@: Lệnh được đóng bởi các thuật toán của tab Action
 • ClosedByAAPGig@: Lệnh DCA còn lại được đóng sau khi chốt Partial nếu không set được TP và đủ Target trong tab Action
 • ClosedByMartHedge: Đóng lệnh bởi Martingale + Hedging
 • TelegrMonitor: Đóng lệnh từ Telegram

Chú ý: Các lệnh đã đóng có comment được ghi nhận từ tab Action thường là do Show TP = No.

 

#Position Info
#Position Comment
#Closed Order Comment
ic-comment-blueBình luận
#